คณะกรรมการ

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายนพดล คำแก้ว  (ประธานชมรม)
2 นายสุรศักดิ์ กุลศรี (รองประธาน)
3 นายอิทธิพล ทิพย์รองพล (รองประธาน)
4  นายศุภชัย บุญนุ่ม (เลขานุการชมรม)
5 นายจักรพรรณ สัมพันธ์ (เหรัญญิก)
6   นายสายัณห์ ชูนวนศรี (นายทะเบียน)
7  นายชยพล บุตรรัตร (ประชาสัมพันธ์)
8  นายอัมรินทร์ ดอกแย้ม (ปฎิคม)
9  นายสุเมศ เนียมมุนี (ปฎิคม)
10    นายวิเชียร สำแดง (ผู้ประสานงานเขตบ่อผุด)
11    นายมานะ แพรกเมือง (ผู้ประสานงานเขตแม่น้ำ)
12 นายวิลาศศิลป์ ขวยไพบูลย์ (ผู้ประสานงานเขตเฉวง)
13 นายสุริยา ใจดี (ผู้ประสานงานเขตหน้าทอน)
14 นายเกียรติคุณ ภักดีวรวงศ์ (ผู้ประสานงานโซนเชิงมนต์)
15 นายยอดรัก ภูกองไชย (ผู้ประสานงานเขตเชิงมนต์)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top