คณะกรรมการ

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายนพดล คำแก้ว  (ประธานชมรม)
2 นายสุรศักดิ์ กุลศรี (รองประธาน)
3 นายอิทธิพล ทิพย์รองพล (รองประธาน)
4  นายศุภชัย บุญนุ่ม (เลขานุการชมรม)
5 นายจักรพรรณ สัมพันธ์ (เหรัญญิก)
6   นายสายัณห์ ชูนวนศรี (นายทะเบียน)
7  นายชยพล บุตรรัตร (ประชาสัมพันธ์)
8  นายอัมรินทร์ ดอกแย้ม (ปฎิคม)
9  นายสุเมศ เนียมมุนี (ปฎิคม)
10    นายวิเชียร สำแดง (ผู้ประสานงานเขตบ่อผุด)
11    นายมานะ แพรกเมือง (ผู้ประสานงานเขตแม่น้ำ)
12 นายวิลาศศิลป์ ขวยไพบูลย์ (ผู้ประสานงานเขตเฉวง)
13 นายสุริยา ใจดี (ผู้ประสานงานเขตหน้าทอน)
14 นายเกียรติคุณ ภักดีวรวงศ์ (ผู้ประสานงานโซนเชิงมนต์)
15 นายยอดรัก ภูกองไชย (ผู้ประสานงานเขตเชิงมนต์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top