ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ชมรมฯ เป็นการรวมกลุ่มของหัวหน้างานฝ่ายช่างของเกาะ สมุย โดยมีการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิกก่อตั้ง  โดยมีประธานชมรมฯ จากอดีตถึงปัจจุบัน  ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.คุณสุมิตร ทั่งทอง

2.คุณสรายุทธ หงษ์กำเนิด

3.คุณพิชิต เพ็ชรรัตน

4.คุณไพโรจน์  นาวัลย์

5.คุณนพดล  คำแก้ว

วัตถุประสงค์

1.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดเห็น นำประโยชน์ไปพัฒนาองค์กรและยกระดับความรู้
ของสมาชิกให้สูงขึ้น
2.เพื่อเป็นศูนย์รวมในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนการสรรหาวิทยากรและเทคโยโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร
3.เพื่อส่งเสริมและขอรับการสนับสนุนทางวิชาการจากทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในการ
ปฎิบัติให้ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบตามตัวบทกฎหมายของทางราชการ และมาตราฐานสากล
4.เพื่อศึกษาค้นคว้าและพัฒนา ด้านการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต้นสังกัด
5.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการท่องเที่ยวของเกาะสมุย
6.เพื่อพบปะ สังสรรค์ สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในกลุ่มสมาชิก
7.ชมรมฯ จะวางตัวเป็นกลางในทางการเมือง และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top