เกี่ยวกับสมาชิก

สมาชิกชมรมฯ มี 3 ประเภท ดังนี้

1.สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้บริหารงานในฝ่ายช่าง ในโรงแรม, โรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, อพาร์ตเม้นท์และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
2.สมาชิกวิสามัญ มี 2 ประเภท
– สมาชิกวิสามัญ ประเภท ก ได้แก่ ผู้ช่วยผู้บริหารงานหรือผู้ปฎิบัติงานในฝ่ายช่าง ในโรงแรม, โรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, อพาร์ตเม้นท์และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
– สมาชิกวิสามัญ ประเภท ข ได้แก่ บริษัทผู้ผลิต, จัดจำหน่ายหรือตัวแทน, ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายช่างและอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบหรือได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญ 2 คน
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสมาชิกชมรมฯ จากสมาชิกวิสามัญเป็นสมาชิกสามัญ ทั้งสองประเภท จะต้องยื่นความจำนงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อชมรมฯ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและลงนามรับรองโดยประธานชมรมฯ ตามมติของที่ประชุม
3.สมาชิกกิติมศักดิ์
สมาชิกกิติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ, ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณแก่ชมรมฯ ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของชมรมฯ

สมาชิกต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
2.เป็นผู้บริหาร, ผู้ช่วย หรือผู้ปฎิบัติงานในฝ่ายช่าง
3.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
4.ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือต้องคำพิพากษาของศาล
5.ต้องชำระค่าลงทะเบียน หรือค่าบำรุง ตามที่ชมรมฯ กำหนด

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

1.สมาชิกสามัญ
– ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 500 บาท
– ค่าบำรุงรายปี 500 บาท
2.สมาชิกวิสามัญ ประเภท ก
– ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 300 บาท
– ค่าบำรุงรายปี 300 บาท
3.สมาชิกวิสามัญ ประเภท ข
– ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 2,000 บาท
– ค่าบำรุงรายปี 2,000 บาท
4.สมาชิกกิติมศักดิ์
– มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สมาชิกสภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

1.เสียชีวิต
2.ลาออก
3.ขาดคุณสมบัติของสมาชิก
4.ที่ประชุมใหญ่ของชมรมฯ หรือคณะกรรมการ มีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เนื่องจากสมาชิกผู้นั้นไม่ปฎิบัติตามระเบียบของชมรมฯ หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ชมรมฯ

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

1.มีสิทธิใช้สถานที่ของชมรมฯ โดยเท่าเทียมกัน
2.มีสิทธิเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการดำเนินการของชมรมฯ
3.มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ชมรมฯ ได้จัดให้มีขึ้น
4.มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของชมรมฯ
5.สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการของชมรมฯ และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมคนละ 1 คะแนนเสียงเท่านั้น
6.มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของชมรมฯ
7.มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ เพื่อเรียกประชุมวิสามัญได้
8.มีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของชมรมฯ โดยเคร่งครัด
9.มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติของการเป็นสมาชิกชมรมฯ
10.มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจการต่างๆ ของชมรมฯ
11.มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่ทางชมรมฯ จัดให้มีขึ้น
12.มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของชมรมฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top